zajmuje się poprawą efektywności energetycznej. Zapraszamy do współpracy!

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny stanowi narzędzie analityczne w procesie racjonalizacji gospodarki energetycznej (zarządzania energią).

Typowy audyt energetyczny, niezależnie od programu w ramach którego jest realizowany (audyt efektywności energetycznej zgodny z ustawą z 15 kwietnia 2011 o efektywności energetycznej; program Efektywne Wykorzystanie Energii NFOŚiGW, niezależne projekty przedsiębiorstw), obejmuje te same elementy:

  • identyfikację stanu istniejącego, albo używając terminologii Protokołu IPMVP- ustalenie stanu bazowego,
  • ocenę potencjału oszczędności energii
  • wskazanie środków racjonalizacji – zmniejszenia zużycia energii czyli zwiększenia efektywności energetycznej
  • ocenę ekonomiczną przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną.

Identyfikacja stanu istniejącego jest elementem podstawowym – od niego zresztą pochodzi określenie „audyt”. Identyfikacja pozwala zapoznać się audytorowi z obiektem oraz umożliwia ilościowe określenie stanu odniesienia. Warto tu zauważyć, że stan ten powinien być znanym Właścicielowi-Zleceniodawcy, co nie wyklucza, że audytor ujrzy obiekt audytowany inaczej. Prawidłowa identyfikacja jest warunkiem weryfikowalności efektu – wyjście innego audytora od tego samego stanu odniesienia powinno prowadzić do zbliżonych wniosków (takie same możliwe są tylko w teorii i w literaturze). Stosowane na tym etapie narzędzia to: wizja lokalna, rozmowy z pracownikami, analiza dokumentacji technicznej, ruchowej oraz analiza pomiarowa. ta ostatnia może być oparta o pomiary eksploatacyjne przedsiębiorstwa lub własną akcje pomiarowa audytora.

Ocena potencjału to część analityczno-obliczeniowa. Ocena potencjału oszczędności przeprowadzana jest w stosunku do poziomu odniesienia ustalonego podczas identyfikacji. Etap ten zwykle realizowany jest w „zaciszu” biura audytora, w trakcie prac audytor wykorzystuje swoją wiedzę i narzędzia obliczeniowe.

Etap trzeci – wskazanie środków racjonalizacji.

W etapie drugim i trzecim audytor może rozwinąć skrzydła wykorzystując swoją wiedzę umiejętności i kreatywność.

Ocena ekonomiczna zaproponowanych przedsięwzięć to etap, który wymaga przede wszystkim zdolności do właściwej oceny nakładów finansowych – oszczędności zwykle określone są w etapie poprzednim.

Definicje

Audyt energetyczny to systematyczna procedura pozwalająca na zdobycie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków, operacji lub instalacji przemysłowej oraz usług prywatnych lub publicznych, która określa i kwantyfikuje możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych oraz informuje o wynikach.

definicja z Dyrektywy 2006/32/WE

Audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii;

definicja z Ustawy o efektywności energetycznej

KE SYNERGIA oferuje przeprowadzenie kompleksowych audytów efektywności energetycznej. Zapraszamy do współpracy!


Według Dyrektywy_2012/27/UE audyt powinien docelowo spełniać następujące kryteria minimalne:

  • ich podstawą są aktualne, mierzone, możliwe do zidentyfikowania dane operacyjne dotyczące zużycia energii i (w odniesieniu do elektryczności) profili obciążenia;
  • zawierają szczegółowy przegląd profilu zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, operacjach lub instalacjach przemysłowych, w tym w transporcie;
  • opierają się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia (life-cycle cost analysis – LCCA), a nie na prostym okresie zwrotu nakładów (Simple Payback Periods – SPP), tak aby uwzględnić oszczędności długoterminowe, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta;
  • są proporcjonalne i wystarczająco reprezentatywne, aby pozwolić na nakreślenie rzetelnego obrazu ogólnej charakterystyki energetycznej oraz wiarygodne określenie istotnych możliwości poprawy.

Audyty energetyczne umożliwiają przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych środków, tak aby dostarczyć klarownych informacji o potencjalnych oszczędnościach.

Dane stosowane w audytach energetycznych są przechowywane do celów analizy historycznej i kontroli wyników.